Home » Werknemer » Wat is het grow model en wat kun je er mee?

Wat is het grow model en wat kun je er mee?

Het GROW-model is een krachtig instrument dat wordt gebruikt voor coaching, persoonlijke ontwikkeling en het bereiken van doelen. Het is een eenvoudig maar toch diepgaand framework dat structuur biedt voor het plannen en uitvoeren van veranderingen en groei, zowel op persoonlijk als professioneel niveau.

Wat is het GROW model?

GROW staat voor Goals, Reality, Options en Will (Doelen, Realiteit, Opties en Wil) en werd in de jaren 80 ontwikkeld door Graham Alexander, Alan Fine en Sir John Whitmore. Het model is gebaseerd op het idee dat mensen de antwoorden op hun problemen al in zich hebben, maar soms begeleiding nodig hebben om die antwoorden te ontdekken en actie te ondernemen.

 1. Goals (Doelen): Dit stadium draait om het identificeren van specifieke, meetbare doelen die de persoon wil bereiken. Deze doelen moeten uitdagend maar haalbaar zijn en duidelijk omschreven worden. Ze dienen als de richting waar de coaching of persoonlijke ontwikkeling naartoe moet gaan.
 2. Reality (Realiteit): Hier wordt de huidige situatie geanalyseerd. Het gaat om het objectief bekijken van waar de persoon zich op dit moment bevindt in relatie tot zijn of haar doelen. Het kan nodig zijn om belemmeringen, obstakels of beperkingen te identificeren die het bereiken van de doelen kunnen beïnvloeden.
 3. Options (Opties): In dit stadium worden verschillende strategieën en opties verkend om de gestelde doelen te bereiken. Dit omvat het brainstormen over mogelijke acties, het evalueren van de voor- en nadelen van elke optie en het kiezen van de meest geschikte aanpak.
 4. Will (Wil): Het laatste stadium draait om het ontwikkelen van de bereidheid en het commitment om actie te ondernemen. Dit omvat het vaststellen van specifieke stappen, het opstellen van een plan van aanpak en het creëren van verantwoordelijkheid en verplichting om de gekozen acties uit te voeren.

Wat kun je met het GROW model?

Het GROW model biedt een gestructureerde aanpak voor het begeleiden van individuen in het bereiken van hun doelen en het maximaliseren van hun potentieel. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen en toepassingen van het GROW-model:

 • Doelgerichtheid: Door de focus op duidelijke en specifieke doelen helpt het GROW model mensen om gerichter te zijn in hun acties en beslissingen.
 • Bewustwording: Het proces van het analyseren van de realiteit helpt mensen om bewuster te worden van hun sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen.
 • Creativiteit en flexibiliteit: Het verkennen van verschillende opties moedigt mensen aan om creatief te denken en open te staan voor nieuwe ideeën en benaderingen.
 • Verantwoordelijkheid en actie: Door het stellen van specifieke actiestappen en het creëren van verantwoordelijkheid, moedigt het GROW-model mensen aan om proactief te handelen en veranderingen door te voeren.
 • Zelfempowerment: Het GROW model legt de nadruk op het feit dat mensen zelf de antwoorden hebben en de capaciteit hebben om veranderingen teweeg te brengen. Dit verhoogt het gevoel van empowerment en zelfvertrouwen.

Het GROW-model wordt gebruikt in verschillende contexten, waaronder coaching, mentoring, counseling, training en persoonlijke ontwikkeling. Het kan worden toegepast door professionals, leidinggevenden, leraren, ouders en iedereen die anderen wil helpen groeien en bloeien.

Het GROW model in coaching!

Naast zijn bredere toepassingen in persoonlijke en professionele ontwikkeling, wordt het GROW-model vaak gebruikt als een effectieve benadering in coaching. Coaching met behulp van het GROW model biedt een gestructureerde en doelgerichte aanpak om individuen te begeleiden bij het verkennen van hun mogelijkheden, het overwinnen van obstakels en het bereiken van hun doelen. Hieronder bespreken we hoe het GROW model specifiek wordt toegepast in coaching:

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie

Een essentieel aspect van coaching is het creëren van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin de coachee zich vrij voelt om open en eerlijk te zijn. De coach gebruikt empathie, respect en onvoorwaardelijke acceptatie om een sterke werkrelatie op te bouwen met de coachee. Dit vertrouwen legt de basis voor een effectieve samenwerking en bevordert een open uitwisseling van ideeën en inzichten.

Het verkennen van doelen

In het GROW model begint coaching met het identificeren van duidelijke en specifieke doelen die de coachee wil bereiken. Deze doelen kunnen variëren van professionele prestaties, persoonlijke groei tot het verbeteren van vaardigheden of relaties. De coach helpt de coachee bij het verfijnen en verduidelijken van deze doelen, zodat ze haalbaar en inspirerend zijn.

Het onderzoeken van de realiteit

Na het stellen van doelen, analyseert de coach samen met de coachee de huidige situatie (Realiteit). Dit omvat het identificeren van sterke punten, beperkingen, uitdagingen en kansen die van invloed kunnen zijn op het bereiken van de gestelde doelen. Het doel is om een helder begrip te krijgen van waar de coachee zich bevindt in relatie tot zijn of haar doelen.

Het verkennen van opties

Met een goed begrip van de doelen en de realiteit, begeleidt de coach de coachee bij het verkennen van verschillende opties en strategieën om de doelen te bereiken. Dit omvat het genereren van nieuwe ideeën, het identificeren van hulpbronnen en het overwegen van alternatieve benaderingen. De coach fungeert als een facilitator voor creatief denken en helpt de coachee bij het evalueren van de voor- en nadelen van elke optie.

Het bevorderen van wilskracht en actie

Het laatste stadium van het GROW model richt zich op het ontwikkelen van de bereidheid en het commitment om actie te ondernemen (Will). De coach ondersteunt de coachee bij het formuleren van specifieke actiestappen, het opstellen van een tijdschema en het creëren van verantwoordelijkheid en verplichting om deze acties uit te voeren. Door het aanmoedigen van zelfmotivatie en vertrouwen, helpt de coach de coachee om de benodigde stappen te zetten en vooruitgang te boeken richting zijn of haar doelen.

GROW Model voorbeeld

Laten we het GROW-model illustreren aan de hand van een voorbeeldscenario:

Stel je voor dat Sarah, een marketingmanager, zich heeft aangemeld voor coaching omdat ze moeite heeft om een goede balans te vinden tussen haar werk en haar persoonlijke leven. Haar coach besluit het GROW-model toe te passen om haar te helpen deze uitdaging aan te pakken.

 1. Doelen (Goals): Sarah en haar coach beginnen met het identificeren van specifieke doelen. Sarah wil haar werktaken beter kunnen beheren om meer tijd te kunnen doorbrengen met haar familie en hobby’s. Haar coach helpt haar bij het formuleren van het volgende doel: “Ik wil een effectieve planning ontwikkelen waarmee ik mijn werk kan voltooien binnen reguliere werktijden en voldoende tijd overhoud voor mijn persoonlijke leven.”
 2. Realiteit (Reality): Sarah en haar coach onderzoeken vervolgens de huidige situatie. Ze ontdekken dat Sarah regelmatig overwerkt, moeite heeft met prioriteiten stellen en worstelt met het afbakenen van haar werkuren. Haar coach helpt haar om inzicht te krijgen in haar werkgewoonten en de impact ervan op haar persoonlijke leven.
 3. Opties (Options): Na het vaststellen van de realiteit, verkennen Sarah en haar coach verschillende opties om haar doel te bereiken. Ze bespreken strategieën zoals het stellen van duidelijke grenzen voor werkuren, delegeren van taken en het gebruik van time-managementtechnieken. Samen evalueren ze de haalbaarheid en effectiviteit van elke optie.
 4. Wilskracht (Will): Ten slotte ontwikkelen Sarah en haar coach een plan van aanpak. Sarah committeert zich aan het implementeren van de gekozen strategieën en het maken van concrete veranderingen in haar dagelijkse routine. Haar coach moedigt haar aan, biedt ondersteuning en helpt haar bij het opstellen van een stappenplan om haar doel te bereiken.

Door het toepassen van het GROW-model kan Sarah haar uitdagingen effectief aanpakken en positieve veranderingen in haar leven bewerkstelligen. Met duidelijke doelen, een realistisch beeld van de situatie, verschillende opties om uit te kiezen en de wilskracht om actie te ondernemen, is ze goed op weg naar een betere balans tussen werk en privé.

Conclusie

Het GROW-model is een waardevol instrument voor het bevorderen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door zijn eenvoudige maar effectieve structuur biedt het een praktische benadering om doelen te stellen, de realiteit te analyseren, opties te verkennen en actie te ondernemen. Of het nu gaat om het nastreven van carrièredoelen, het verbeteren van relaties of het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, het GROW model kan mensen helpen om hun potentieel volledig te benutten en een leven te leiden dat vervuld is van succes en voldoening.